Regulamin świadczenia usług

 

 

 1. Informujemy, że dopiero po dokonaniu ekspertyzy klient zostanie poinformowany o możliwości i przybliżonych kosztach odzyskania danych z nośnika. Szacunkowy koszt typowych usterek dysków jest dostępny w cenniku na stronie www.UratujemyTwojeDane.pl. Firma Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o.  zobowiązuje się do przeprowadzenia ekspertyzy uszkodzenia nośnika i próby odzyskania danych, jednak klient przyjmuje do wiadomości, że może się to okazać niemożliwe.
 2. Po dokonaniu ekspertyzy klient zostaje poinformowany o szacunkowym czasie potrzebnym do odzyskania danych. Z uwagi na charakter tego typu usług,
  czas ten może ulec zmianie i klient w pełni to akceptuje.
 3. Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan dostarczonego nośnika do naszej siedziby oraz za stan zawartych na nim danych ze względu na brak możliwości ich sprawdzenia w momencie dostarczenia uszkodzonego nośnika do naszej siedziby.
 4. Klient zgadza się na ingerencję wewnątrz nośnika, otwarcie dysku twardego lub innego nośnika w specjalnej strefie w laboratorium w celu dokonania ekspertyzy i ewentualnego odzyskania danych i przyjmuje do wiadomości, że utraci gwarancję producenta na ten nośnik. Wszelkie ewentualne roszczenia wynikające z utraty gwarancji przez klienta nie będą przez Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. rozpatrywane.
 5. Firma Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo pobierania przedpłaty jako zabezpieczenie, przed odstąpieniem przez Zlecającego od zleconej przez niego usługi odzyskania danych w momencie zaistnienia konieczności zakupu nośnika – tak zwanego „dawcy”.
 6. Informujemy klienta, że usługa dotyczy odzyskania danych, a nie dotyczy naprawy danych oraz naprawy nośnika. Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości skorzystania z odzyskanych danych przez klienta. Fakt ten nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty na rzecz Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. za wykonaną usługę odzyskania danych w ustalonej wcześniej kwocie.
 7. Klient wyraża zgodę na pozostawienie uszkodzonego nośnika poddanego procesowi odzyskania danych. Na życzenie klienta nośnik jest przywracany do stanu pierwotnego za opłatą 500 zł netto.
 8. Klient oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za licencje na oprogramowanie oraz legalność danych znajdujących się na dostarczonym nośniku.
 9. Klient oświadcza, że jest właścicielem nośnika przekazanego do ekspertyzy i że przysługują mu prawa do wszelkich danych zawartych na tym nośniku oraz na wezwanie może przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do ich przetwarzania.
 10. Klient wyraża zgodę na wysłanie nośnika, jeśli nastąpi konieczność odzyskania danych w innym laboratorium (współpracującym z Uratujemy Twoje Dane
  Sp. z o. o.  w zakresie odzyskiwania danych)
 11. Klient zobowiązuje się do zapłaty za dokonaną ekspertyzę w terminie wskazanym na fakturze. Jednocześnie klient upoważnia Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. do wystawienia faktury bez podpisu osoby uprawnionej. Klient zobowiązuje się ponieść koszty transportu nośnika w obie strony, jeśli zrezygnował z usługi odzyskania danych lub nie ma możliwości odzyskania danych z nośnika.
 12. W trybie ekonomicznym, Klient zobowiązuje się ponieść koszty ekspertyzy – 150 zł brutto, w przypadku jeśli rezygnuje z usługi odzyskania danych. 
 13. Informujemy, że nieodebranie nośnika w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia usługi odzyskania danych, spowoduje naliczanie od tej daty kosztów magazynowania w kwocie 100 zł brutto za miesiąc spóźnienia. Po upływie 3 miesięcy nieodebrania, nośnik przechodzi na stan magazynu części zamiennych lub podlega złomowaniu.
 14. Firma Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. zobowiązuje się do przetwarzania danych zawartych na nośniku, tylko i wyłącznie dla potrzeb analizy oraz odzyskania danych. Czas przechowywania danych wynosi 14 dni od dnia zrealizowania usługi i przekazania danych właścicielowi. Po upływie tego terminu dane zostaną bezpowrotnie skasowane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 15. Firma Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. zapewnia o poufności danych. Uratujemy Twoje Dane Sp. z o. o. zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej związanej ze współpracą z  Klientem, oraz do nie ujawniania żadnych informacji dotyczących Klienta bez jego zgody. Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania naszej firmy, dotyczące procesu odzyskiwania danych, jak i użytych do tego celu narzędzi, stanowią naszą tajemnicę i nie podlegają wglądowi.